Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών.

Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών.

Μέσω της νέας εγκυκλίου Ε.2198/2020 διευκρινίστηκε η διαδικασία επανένταξης των πληγέντων από την πανδημία στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και 98-109 του ν.4611/2019..


Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αφορούν σε οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31/12/2018 και για την ρύθμιση τους οι οφειλέτες πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.


Για την επανένταξη ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχει υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybussinesssuport της ΑΑΔΕ ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Ε.Μ.ΕΙΣ. έως την 31.12.2020.
• Να έχει καταβάλει εμπρόθεσμα την δόση του Δεκεμβρίου 2020.
• Να έχει τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2020.
• Να έχει γίνει εξόφληση της προ υπάρχουσας ρύθμισης με τον παρακάτω τρόπο:


Μέχρι την 31.12.2019 για την ρύθμιση του ν.4321/2015 και μέχρι την 31.01.2020 για την ρύθμιση του ν.4611/2019.


Διαπιστώθηκε μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, ότι υπήρχαν οφειλέτες οι οποίοι ενώ πληρούσαν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δεν είχαν υποβάλει αίτηση στο mybusinesssuport, είτε την υπέβαλαν εκπρόθεσμα.


Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου οι ανωτέρω φορολογούμενοι δύνανται να επανενταχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και 98-109 του ν.4611/2019.


Η επανένταξη ισχύει ειδικά για:
• Οφειλέτες που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης, υπέβαλαν την αίτηση μετά την 01.01.2021. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.
• Οφειλέτες που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης, δεν υπέβαλαν την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Ε.Μ.ΕΙΣ. έως 29.04.2021.
Παράλληλα για να μπορέσουν να ενταχθούν θα πρέπει είτε η προθεσμία καταβολής των δόσεων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2021 να έχει παραταθεί σύμφωνα με τις ΑΥΟ Α.1014/2021 (Β’286), Α.1015/2021 (Β’726) Και Α.1029/2021 (Β’ 617) είτε να έχουν εξοφλήσει τις συγκεκριμένες δύο δόσεις.


Σε περίπτωση που δεν έχουν είτε εξοφληθεί είτε παραταθεί οι δόσεις αυτές , ο οφειλέτης δεν δικαιούται να επανενταχθεί στην ρύθμιση, σύμφωνα με τους λόγους απώλειας που αναφέρονται αναλυτικά στην Ε.2198/2020.

en_GBEnglish (UK)