Ε9: Η «κοινοπραξία» που ανεγείρει οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής και η συμπλήρωση του εντύπου

Ε9: Η «κοινοπραξία» που ανεγείρει οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής και η συμπλήρωση του εντύπου

Γενικά:

Η κοινοπραξία στερείται νομικής προσωπικότητας και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Κατά συνέπεια δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει κυριότητα σε ακίνητο, ούτε και να την μεταβιβάσει. Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μπορούν να είναι μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τα μέλη της κοινοπραξίας.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

 • Μια συνηθισμένη περίπτωση στην πράξη είναι η σύσταση Κοινοπραξίας για την ανέγερση οικοδομής με αντιπαροχή.
 • Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται μεταξύ της κοινοπραξίας και του οικοπεδούχου η εκτέλεση έργου στο οικόπεδο του δευτέρου και η αμοιβή της εργολήπτριας σε είδος (χιλιοστά στο οικόπεδο, εργολαβικό αντάλλαγμα)
 • Επειδή όμως η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ δεν είναι Νομικό Πρόσωπο, δεν μπορεί να αποκτήσει κυριότητα αλλά ούτε και να μεταβιβάσει κυριότητα σε ακίνητα.
 • Δηλαδή: Οι παραδόσεις των ακινήτων συντελούνται από τα μέλη της ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (όταν μεταβιβάζονται από την κατασκευάστρια επιχείρηση οι ιδιοκτησίες του εργολαβικού ανταλλάγματος προς τους πελάτες της).
 • Η μεταβίβαση των ιδιοκτησιών γίνεται μόνο από και προς τα μέλη της (τα οποία έχουν αυτό το δικαίωμα)
 • Έτσι εξασφαλίζει η κοινοπραξία την είσπραξη του εργολαβικού της ανταλλάγματος
 • Όταν κάποιο μέλος της Κοινοπραξίας επιθυμεί να κρατήσει κάποιο διαμέρισμα για τον εαυτό του και αγοράζει ποσοστά άλλων συγκυρίων οφείλει να αποδώσει φόρο για την μεταβίβαση των ποσοστών αυτών (παράδοση ακινήτου)
 • Εάν κρατά τα δικά του ποσοστά τότε αποδίδει τον φόρο αυτοπαράδοσης

Φορολογικές υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας:

Η κοινοπραξία που ανεγείρει οικοδομή σε οικόπεδο τρίτου με αντιπαροχή, αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ξεχωριστό πρόσωπο από τα μέλη της και έχει φορολογικές υποχρεώσεις όπως :

 • Δηλώσεις μεταβολών.
 • Τήρηση βιβλίου κοστολογίου.
 • Υποβολή εντύπου προϋπολογιστικού κόστους.
 • Υποβολή εντύπου απολογ/κού κόστους.
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων.
 • Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο κλπ.

ΤΟ Ε9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

 • Κατά την πρώτη τετραετία από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ο οικοπεδούχος γράφει στο Ε9 τα ακίνητα της αντιπαροχής (εργολαβικό αντάλλαγμα).
 • Μετά την παρέλευση της παραπάνω τετραετίας τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, εφόσον δεν έχουν πουληθεί, δεν θα γραφούν στο (ανύπαρκτο) Ε9 της (εργολήπτριας) Κοινοπραξίας, αλλά στο Ε9 των κοινοπρακτούντων μελών της, κατά το ποσοστό της συμμετοχής των σε αυτήν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ. Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.

Η κοινοπραξία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση κατασκευής οικοδομών επειδή δεν έχει, αλλά ούτε και μπορεί, να αποκτήσει δικό της οικόπεδο, σύμφωνα με τον νόμο,.

Μπορούν όμως εάν υπάρχουν κοινωνοί-συνιδιοκτήτες σε οικόπεδο να συστήσουν μια κοινοπραξία η οποία θα αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής στο οικόπεδό της κοινωνίας.

Στην περίπτωση αυτή η κοινοπραξία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση κατασκευής οικοδομών αλλά θα θεωρηθεί ότι παρέχει εργολαβία στους οικοπεδούχους (της κοινωνίας) και θα εκδίδει τα στοιχεία και βιβλία που ορίζει ο νόμος.

(Περισσότερες-αναλυτικότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο «Οι Κωδικοί του Ε9» έκδοσης 2021.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη Σωστή συμπλήρωση των Κωδικών του Ε9)

en_GBEnglish (UK)