ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.


Ο φορολογούμενος ο οποίος επιθυμεί να μεταβάλει την φορολογική του κατοικία , οφείλει το επόμενο έτος από την αναχώρησή του στο εξωτερικό να υποβάλει στην τοπική Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει (Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους) αίτηση μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού.

1ο Στάδιο

Η αίτηση υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαημέρου μηνός Μαρτίου.
Κατά την αίτηση υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1)Έντυπα Μ0, Μ1, Μ7
2)Έγγραφη δήλωση ορισμού φορολογικού αντικλήτου στην Ελλάδα με βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής
3)Έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον φορολογικό αντίκλητο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
4)Φωτοτυπίες ταυτοτήτων του υπόχρεου καθώς και του φορολογικού αντικλήτου

2ο Στάδιο

Στην δεύτερη φάση της διαδικασίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά , ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλλει έως την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου τα κάτωθι:
α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.
Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή

(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας κλπ από την αρμόδια φορολογική αρχή (του άλλου κράτους), αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.

(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α’ ή β’), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

Ο κάτοικος εξωτερικού , εφόσον έχει υποβάλλει αίτηση μεταφοράς έχει δικαίωμα υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα για το έτος αναχώρησης, έως 31/12 (του έτους της αίτησης) και σε κάθε περίπτωσης μετά την απάντηση της Δ.Ο.Υ (θετική ή αρνητική).

*Αναλαμβάνουμε εξ ‘ολοκλήρου την διαδικασία μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού , καθώς και όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις στην Ελλάδα (ως κάτοικοι εξωτερικού)

en_GBEnglish (UK)