Έναρξη Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Έναρξη Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2»


Στις 5 Απριλίου άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 αφορά στην επιδότηση επιχειρηματικών δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνεισφέροντας έτσι ώστε είτε να παραμείνουν «πράσινα» απέναντι στις τράπεζες είτε να εξυπηρετηθούν τα ήδη «κόκκινα» δάνεια .


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:


• Ενεργά νομικά πρόσωπα που θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες οντότητες και δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί .
• Φυσικά πρόσωπα που έχουν ενεργή ατομική επιχείρηση , εταίροι Ο.Ε. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς ,να έχουν πληγεί από την πανδημία και να έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19.
Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση ένταξης είναι τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2020 να εμφανίζουν τουλάχιστον 20% μείωση σε σχέση με του 2019.
Οικονομικά πληγέντες από τον COVID-19 θεωρούνται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ατομικές, οι οποίοι ήταν πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως τις 9.5.2021.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εργαζομένους , οι οποίοι ήταν πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως τις 9.5.2021.
• Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως τις 9.5.2021.
• Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή εντάσσονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως τις 9.5.2021.
• Δικαιούχοι ή λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως τις 9.5.2021.
• Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι την 9.5.2021.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται να ισχύει και η προϋπόθεση της μείωσης του 20% των εσόδων που προαναφέραμε.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Τα ποσοστά συνεισφοράς του δημοσίου στις μηνιαίες υποχρεώσεις δανείων είναι τα εξής:
• Για εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπολειπόμενους 2 μήνες.
• Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπολειπόμενους 2 μήνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για να λάβουν την επιδότηση αποτελείται από 5 βήματα.
Βήμα 1
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα του ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr/ ή στο http://ofeiles.gov.gr/
Βήμα 2
Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων και ο έλεγχος επιλεξιμότητας βάσει των κριτηρίων.
Βήμα 3
Αφού πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται η απόφαση έγκρισης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Βήμα 4
Εφόσον η επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια , θα πρέπει, σε συνεννόηση με την τράπεζα, να προβεί σε ρύθμιση αυτών.
Βήμα 5
Διενεργείται η καταβολή της επιδότησης .


Στην περίπτωση εξυπηρετούμενου δανείου η καταβολή ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση.


Στην περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου η καταβολή ξεκινά 1 μήνα μετά την σύναψη σύμβασης ρύθμισης του δανείου.

elΕλληνικά