Ενίσχυση εστίασης-Νέα δράση ΕΣΠΑ.

Ενίσχυση εστίασης-Νέα δράση ΕΣΠΑ.

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα τεθεί σε εφαρμογή για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά στις αγορές πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες από την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριο ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις 100.000 €.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ


Τα κριτήρια ένταξης είναι τα εξής:
• Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
• Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών ΦΠΑ.
• Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας
• Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων θα γίνει ύστερα από την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 για να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ


Θα γίνεται άμεση αξιολόγηση και η εκταμίευση θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης ενώ όσες επιχειρήσεις λάβουν την ενίσχυση οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021.

Ο έλεγχος θα γίνει βάση των δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλωθέντων εξόδων.


Το ποσό της επιδότησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά :
• Το συνολικό καθαρό ποσό των δαπανών της επιχείρησης το έτος 2021.
• Το άθροισμα του ποσού της επιχορήγησης και του ποσού που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση αν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που διενήργησαν οι περιφέρειες μέσω ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του συνολικού ποσού των δαπανών τα του 2021.


Σε περίπτωση που ισχύει ένα από τα παραπάνω το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε η επιχείρηση καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται .

elΕλληνικά